onsdag 7 september 2011

Läromedlet "Familjesagan Geometri"(matematik, språk, natur, genus och konflikthantering).


Utgångspunkten för läroboken Familjesagan Geometri har varit förskolans tradition av lek och social träning. Lekfullt lärande är huvudtanken med materialet. Jag har utgått från sagan som berättarform – oftast en lustfylld upplevelse för barn. Sagans värld är ju barnens värld, och barn har lätt att identifiera sig med sagans situationer hur overkliga de än kan tyckas för den vuxne.
Sagans lyckliga slut är väl i sig en garanti för en harmonisk upplösning av äventyret, men samtidigt kan ju alltid barnet träda ut ur sagans värld om något annat viktigare inträffar (som trötthet/grinighet etc.). Var säker på att barnen ser fram emot nästa träff för att höra om nya äventyr och att aktivt kunna delta i dem!

Läromedlet Familjesagan Geometri består av ett pedagoghäfte och ett barnhäfte. Barnhäftet är försett med ett stort bildmaterial. Med hjälp av detta och alla små och stora tingestar omkring oss skapas unika lekar, övningar och sagostunder varje dag. Pedagoghandledningen behandlar totalt fem kapitel, ett kapitel för varje geometrisk familj och ett avslutningskapitel där de fyra familjerna mötts och ger sagan ett harmoniskt slut. Drivkraften i de här sammankomsterna är hela tiden barnets otåliga nyfikenhet, barnets gränslösa kreativitet och barnets aldrig sinande entreprenörsanda. 
I Familjesagan Geometri samsas enkla geometriska former med handfasta praktiska tillämpningar. Barn kan faktiskt förstå och ta till sig de mest invecklade saker bara det hela presenteras på ett stimulerande sätt i sagor, sånger, lek och spel. Övningarna i läromedlet är många och skiftande, och de stöder pedagogen med sina olika förslag och inspirerande idéer.  Utbildningsmaterialet passar såväl på förskola som i förskoleklass och kräver inga speciella förkunskaper. Vidare behandlas på ett naturligt och integrerat sätt de viktigaste sociala mönstren med familjebildning, könsroller och konflikthantering. Även tankar om naturens roll och hållbar utveckling tas upp i berättelserna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar